Kim jesteśmy

Koalicjato partnerstwo, które nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Nie jest to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą działać na rzecz Bałut. Często zdarza się bowiem, że pojedyncze podmioty nie są w stanie w pełni skutecznie realizować swoich pomysłów. Brakuje im odpowiednich funduszy, kadry lub zaplecza technicznego. Partnerstwo pomaga wtedy w takiej koordynacji działań, która zapewnia ich spójność, trwałość i skuteczność. 
Poprzez swoje działania pragniemy przyczynić się do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości.

PROJEKT WSPIERA DELEGATURA ŁÓDŹ- BAŁUTY

SPOŁECZNA STRATEGIA REWITALIZACJI
DZIAŁANIA KOALICJI NA RZECZ BAŁUT

Bałucki Ośrodek Kultury powstał w 1958 roku. Do 1990 roku pełnił rolę dzielnicowego domu kultury na Bałutach. Obecnie jest nowoczesną instytucją kultury. Prowadzi szeroką działalność w sferze upowszechniania i współtworzenia kultury w dziedzinie tańca, muzyki, plastyki, teatru i filmu.

♥

To kampania społeczna promująca filozofię Community Policing oraz inicjatywy społeczne podejmowane w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości  Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Miejska Biblioteka Publiczna Łódż -Bałuty prowadzi podstawową działalność statutową: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie. Składa się z 20 filii i obejmuje swym zasięgiem całą dzielnicę Bałuty. Zaspakaja potrzeby mieszkańców w zakresie czytelnictwa i działalności informacyjnej. Prowadzi różnorodną działalność k-o

Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu się miłości i szacunku dla „ małej ojczyzny ” wśród mieszkańców Łodzi,
a w szczególności dzieci i młodzieży, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do historii i dokonań pionierów Łodzi przemysłowej, upowszechnienia wiedzy o Starym Mieście.

Celem działalności CZP nr 1 jest wspieranie edukacyjnego i artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji kulturalnej, tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.

Realizujemy kompleksowy system pomocy dla rodzin oraz indywidualny system wsparcia terapeutycznego dla dorosłych i młodziezy. Utworzyliśmy pierwszą w Polsce „Świetlicę Podwórkową”  dla dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego.

Działania podejmowane przez ZHR opierają się na konkretnej metodzie, zwanej metodą harcerską. Źródła jej powstania sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy jej twórca – Robert Baden Powell – zaobserwował skuteczność działania za pomocą małych grup. Opracowany przez niego system wychowania młodzieży, na polskie realia początków XX wieku zaszczepił Andrzej Małkowski. Metoda harcerska oparta jest o naturalne potrzeby i zjawiska obserwowane w rozwoju młodego człowieka – takie jak potrzeba osiągnięć, potrzeba akceptacji, potrzeba sprawdzenia siebie, skłonność do organizowania się w małe grupy, pragnienie przeżycia przygody. Ważnym atutem metody harcerskiej jest jej przydatność w działaniu wychowawczym, z tą intencją jest wykorzystywana w ZHR.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Filia Łódź Bałuty
Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.